Glossar

(2) | 1 (1) | 2 (6) | 3 (2) | 6 (1) | 7 (1) | 8 (1) | 9 (2) | A (20) | B (6) | C (2) | D (33) | E (17) | F (25) | G (8) | H (7) | I (4) | J (3) | K (4) | L (4) | M (12) | N (6) | O (1) | P (2) | R (5) | S (8) | T (15) | U (13) | V (5) | W (6) | X (1)